ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρώτη εκτίμηση και φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση σε συνεργασία με το ιατροπαιδαγωγικό και επιστημονικό προσωπικό

Εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας με σκοπό την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας των ωφελούμενων προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα της καθημερινής τους ζωής

Παρακολούθηση και εξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα της αδρής και λεπτής κινητικότητας των ωφελούμενων

Κατ’οίκον φυσιοθεραπεία όποτε καταστεί αναγκαίο

Επικοινωνία, καθοδήγηση στον τρόπο μεταχείρισης και βοήθειας που πρέπει να παρέχουν οι ωφελούμενοι στο σπίτι και τροποποίηση των λανθασμένων κινητικών προτύπων

Ενημέρωση προς τους γονείς για την πορεία της θεραπείας

Φροντίδα του εξοπλισμού και της αίθουσας της φυσιοθεραπείας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

 • Ενημέρωση γονέα/κηδεμόνα του τρόπου λειτουργίας του ΚΔΗΦ και συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, για κάθε νέα περίπτωση ΑμεΑ στο ΚΔΗΦ. Αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και παραπομπή εφόσον κρίνεται αναγκαίο
 • Ομάδες κοινωνικού λειτουργού με στόχο την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
 • Κατ’οίκον επισκέψεις στις οικίες των ωφελούμενων
 • Ανάληψη συνοδείας των ωφελούμενων σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ενεργώς συμμετοχή σε αυτές
 • Πρόγραμμα βοήθειας οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση
 • Παρακολούθηση της προόδου, κοινωνικής-εργασιακής αποκατάστασης των ΑμεΑ που εγκαταλείπουν το Κέντρο, για εύλογο χρονικό διάστημα, ενισχύοντάς τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά (Follow up)
 • Διοργάνωση συγκεντρώσεων γονέων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού και ενημέρωση αυτών για κάθε είδους παροχές που δικαιούνται
 • Άσκηση και των τριών μεθόδων Κοινωνικής Εργασίας, ΚΕΑ – ΚΕΟ – ΚΕΚ
 • Επικοινωνία – Διασύνδεση με άλλους φορείς
 • Συστηματική ενημέρωση του ατομικού φακέλου κάθε ωφελούμενου
 • Συμμετοχή στον κοινωνικό σχεδιασμό και την κοινωνική πολιτική για τα ΑμεΑ
 • Διευθέτηση ενδιαφερόμενων για πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης ασκούμενων κοινωνικών λειτουργών

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Αρχική εργοθεραπευτική αξιολόγηση και οριστικοποίηση στόχων
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα εργοθεραπείας με σκοπό την παρακολούθηση του ωφελούμενου και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στα πεδία της αδρής κινητικότητας, της λεπτής κινητικότητας, του οπτικινητικού συντονισμού, της αυτοεξυπηρέτησης, της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και των προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Συνεργασία με το διεπιστημονικό προσωπικό και την οικογένεια του ωφελούμενου

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Αξιολόγηση του λόγου με επιστημονικά μέσα και συγκεκριμένες μεθόδους
 • Κατάρτιση ειδικού προγράμματος λογοθεραπείας για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα
 • Συνεργασία με το προσωπικό του ΚΔΗΦ και τους γονείς προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός σχετικών ενεργειών
 • Συμμετοχή σε κάθε επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα του ΚΔΗΦ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

Συμμετοχή στη Διεπιστημονική ομάδα του ΚΔΗΦ, η οποία αξιολογεί τους ωφελούμενους και καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα υπηρεσιών γι’ αυτούς με στόχο την ψυχολογική στήριξη και τη βελτίωση των σωματικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων

Οργάνωση και συντονισμός ομάδων γονέων των ωφελούμενων με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ψυχολογική στήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση αλλά και των μελών της οικογένειάς τους

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης αλλά και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με τοπικούς φορείς και με ιδιώτες ή εθελοντές

Συνοδεία των ωφελούμενων σε δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές

Άσκηση συμβουλευτικής στους ωφελούμενους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

Συνεργασία με τους εκπαιδευτές και από κοινού τοποθέτηση νέων στόχων για τον κάθε ωφελούμενο

Συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελούμενων για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς ή οικογενειακών κρίσεων (π.χ. ασθένεια/θάνατος μέλους της οικογένειας κ.λ.π.) και κατ’ οίκον επισκέψεις για την παρακολούθηση της πορείας του προβλήματος

Συμμετοχή σε διαδικασίες συλλογής στατιστικών στοιχείων κατά την εκπόνηση διατριβών που λαμβάνουν χώρα στο ΚΔΗΦ, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη του απορρήτου της προσωπικότητας των ωφελούμενων

Εποπτεία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ή σπουδαστών από σχολές με αντικείμενο την ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΑμεΑ

Συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια και διοργάνωση ημερίδων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 • Πρόγραμμα στοματικής υγιεινής
 • Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας Ά Βοηθειών
 • Οργάνωση και διατήρηση φαρμακείου Ά Βοηθειών
 • Υποστήριξη σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας
 • Μηνιαία ζύγιση και καταγραφή σωματικού βάρους
 • Συνοδεία των ωφελούμενων σε ιατρεία, νοσοκομεία
 • Ενημέρωση γονέων για θέματα υγείας των ωφελούμενων
 • Έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των ωφελούμενων για υπολειπόμενα εμβόλια και ενημέρωση γονέων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι ωφελούμενοι ανάλογα με το νοητικό επίπεδο που βρίσκονται, εξασκούν δεξιότητες: μάθησης, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, ομαδικής εργασίας, διαχείρισης πληροφοριών, ενώ παράλληλα προωθείται ο αυτοέλεγχος, η λήψη πρωτοβουλιών, η ευελιξία στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και η σταθερότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Σκοπός της ομάδας είναι να αναπτύξει την προσωπικότητα των ωφελούμενων και να τους καταστίσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.