Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

ΘΕΜΑ :   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα, με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που προκήρυξε ο  Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 5001651, που αναρτήθηκε στις 28/092021 και μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, η τριμελής επιτροπή προχώρησε στην παρακάτω  μοριοδότηση των ωφελουμένων.

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΚΔΗΦ  1 / 15 – 09 – 2021 82
2 ΚΔΗΦ  2 / 17 – 09 – 2021 67
3 ΚΔΗΦ  3 / 17 – 09 – 2021 55
4 ΚΔΗΦ  4 / 17 – 09 – 2021 47
5 ΚΔΗΦ  5 / 16 – 09 – 2021 43
6 ΚΔΗΦ  6 / 17 – 09 – 2021 35
7 ΚΔΗΦ  7 / 15 – 09 – 2021 35
8 ΚΔΗΦ  8 / 21 – 09-2021 35
9 ΚΔΗΦ  9 / 21 – 09-2021 35
10 ΚΔΗΦ  10 / 21 – 09-2021 35

 

Η Τριμελής Επιτροπή