ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 3/31.10.2016 απόφαση της επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στην πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» και κωδικό ΟΠΣ 5001651, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των τριάντα (30) ωφελούμενων της ανωτέρω πράξης. – 2018

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ1/25/10/2016 72
2 ΚΔΗΦ4/25/10/2016 69
3 ΚΔΗΦ3/25/10/2016 65
4 ΚΔΗΦ7/25/10/2016 60
5 ΚΔΗΦ8/25/10/2016 60
6 ΚΔΗΦ9/25/10/2016 57
7 ΚΔΗΦ10/25/10/2016 57
8 ΚΔΗΦ11/25/10/2016 57
9 ΚΔΗΦ5/25/10/2016 57
10 ΚΔΗΦ12/25/10/2016 57
11 ΚΔΗΦ14/25/10/2016 53
12 ΚΔΗΦ16/25/10/2016 53
13 ΚΔΗΦ31/25/10/2016 53
14 ΚΔΗΦ28/25/10/2016 53
15 ΚΔΗΦ2/25/10/2016 52
16 ΚΔΗΦ15/25/10/2016 48
17 ΚΔΗΦ18/25/10/2016 47
18 ΚΔΗΦ19/25/10/2016 47
19 ΚΔΗΦ13/25/10/2016 47
20 ΚΔΗΦ33/25/10/2016 45
21 ΚΔΗΦ20/25/10/2016 45
22 ΚΔΗΦ22/25/10/2016 45
23 ΚΔΗΦ24/25/10/2016 45
24 ΚΔΗΦ25/25/10/2016 45
25 ΚΔΗΦ36/25/10/2016 45
26 ΚΔΗΦ6/25/10/2016 45
27 ΚΔΗΦ27/25/10/2016 45
28 ΚΔΗΦ29/25/10/2016 43
29 ΚΔΗΦ30/25/10/2016 43
30 ΚΔΗΦ17/25/10/2016 43

 

 

Oριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ32/25/10/2016 35
2 ΚΔΗΦ34/25/10/2016 35
3 ΚΔΗΦ21/25/10/2016 35
4 ΚΔΗΦ23/25/10/2016 35
5 ΚΔΗΦ35/25/10/2016 35
6 ΚΔΗΦ37/25/10/2016 35
7 ΚΔΗΦ26/25/10/2016 35
8 ΚΔΗΦ38/25/10/2016 35